Política de privadesa

Eticom Som Connexió, SCCL està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina Web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política)

Eticom Som Connexió , SCCL informa a les persones usuàries del lloc web www.eticom.coop, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen al Web, amb la finalitat que pugin decidir, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Eticom Som Connexió, SCCL es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta política serà anunciada amb antelació per tal d’informar a les Persones Usuàries.

Titularitat del tractament

Les dades de caràcter personal recaptades en els formularis i qüestionaris electrònics o, si s’escau, impresos descarregables són incorporats a fitxers titularitat d’ Eticom Som Connexió SCCL, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Usos i finalitats

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si s’escau, d’impresos descarregables posats a disposició de les persones usuàries, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per Eticom Som Connexió, SCCL. Així mateix, les dades podran ser utilitzades per enviar informació, per qualsevol mitjà, sobre els aspectes anteriors, i en relació a altres serveis o productes de d’Eticom Som Connexió SCCL

Cessió o comunicació de les dades

Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si s’escau, impresos descarregables no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades anteriorment, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en casos específics dels quals s’informi expressament a la Persona Usuària.

Actualització de les dades

Amb la finalitat de que les dades existents als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, la Persona Usuària haurà de realitzar els canvis, directament per mitjà dels canals establerts (correu postal i correu electrònic) a Eticom Som Connexió, SCCL.

Seguretat de les dades

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Eticom Som Connexió, SCCL ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, amb l’objectiu d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Drets dels usuaris

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones poden exercitar aquests drets per les següents vies:

1. a) Per correu postal a l’adreça:

Eticom Som Connexió SCCL

Carrer Riu Llobregat, 47 bxs

08820 El Prat de Llobregat

2. b) Enviant un correu electrònic a:

info@eticom.coop

Condicions i termes d’ús

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, la Persona Usuàri s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc Web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d’Eticom Som Connexió, SCCL, de la resta de Persones Usuàries o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap mena de restricció a l’obligació assumida per la Persona Usuària amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, la Persona Usuària s’obliga, en la utilització dels llocs web de titularitat d’Eticom Som Connexió, SCCL a:

  • Aportar informació veraç i lícita en els formularis de registre i sol·licitud de serveis.
  • Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (Login) i la “Contrasenya” (Password) que siguin facilitats per Eticom Som Connexió, SCCL als Usuaris com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc Web de d’Eticom Som Connexió, SCCL, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre’n l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut.
  • Notificar de forma immediata a Eticom Som Connexió, SCCL, sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Eticom Som Connexió, SCCL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en els llocs Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’Eticom Som Connexió, SCCL, de qualsevol Persona Usuària, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
  • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs Web; no utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització dels llocs Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’Eticom Som Connexió, SCCL, o tercers.